Salgs- og leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER FRA RØDBO DØR- OG VINDUESFABRIK CVR 10144191

​Med mindre andet følger af udtrykkelig skriftlig aftale med RØDBO gælder udelukkende de nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle aftaler og leverancer fra RØDBO, uanset eventuel modstående eller afvigende bestemmelser i den af køberen afgivne ordre eller accept.

1. Tilbud, ordre og accept

Købers ordrer og bestilling af enhver art er kun bindende for RØDBO, når køberen har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Tilbud fra RØDBO, som ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er RØDBO i hænde inden to uger fra tilbuddets dato. Aftaler om ændringer i eller tillæg til den oprindelige aftale er ikke bindende for RØDBO uden skriftlig bekræftelse fra RØDBO. Hvor andet ikke er angivet, gælder alene de på omstående nævnte specifikationer.

2. RØDBOs ydelse

RØDBOs ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen skriftligt specificerede dele, og på nedennævnte vilkår forpligter RØDBO sig til at levere et produkt af sædvanlig god kvalitet i henseende til materiale og forarbejdning. Tegninger og tekniske angivelser forbliver RØDBOs ejendom, og disse må ikke kopieres eller overlades til tredjemand. De leverede dele må ej heller fremstilles, efterlignes eller overlades tredjemand med dette formål for øje.

3. Levering

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, sker levering ab RØDBOs fabrik, således at køberen bærer risikoen for hændelige begivenheder, der rammer de leverede varer. Medmindre køberen selv foranstalter afhentning, vil RØDBO for køberens regning og risiko foranledige varerne transporteret til køberens adresse. Forsikring af køberens risiko tegnes kun af RØDBO, såfremt dette er skriftligt aftalt.

4. Priser

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, gælder prisen ab fabrik, excl. emballage og excl. moms og andre afgifter.

5. Betalingsbetingelser

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, skal betaling ske netto kontant mod faktura. Erlægges betaling ikke rettidigt, eller ydes der ifølge aftale kredit, har RØDBO krav på forrentning af de skyldige beløb med 2½% pr. påbegyndt måned.

6. Forsinkelser

Sker levering ikke til aftalt tid, kan køberen ved skriftlig meddelelse til RØDBO hæve aftalen, såfremt forsinkelsen medfører væsentlige ulemper for ham. Såfremt forsinkelsen kun gælder en del af leverancen, kan køberen alene hæve købet af den pågældende del med tilbehør. Gælder forsinkelsen varer, som er tilvirket efter køberens anvisning, eller er varen af en beskaffenhed, som normalt ikke lagerføres af RØDBO, kan aftalen alene hæves, hvis forsinkelsen medfører, en leveringstid længere end 5 arbejdsuger (excl. fastlagt ferie) efter den af RØDBO oplyste leveringstid og at købet dermed bliver væsentligt forfejlet. Kan køberen bevise, at forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelser fra RØDBOs side, jfr. pkt. 9, samt at han er blevet påført et tab, der har været påregneligt ifølge forsinkelsen, har køberen ret til en erstatning for det tab, der derved er påført ham. Erstatningen kan dog ikke overstige et beløb på 1% af den aftalte betaling for den forsinkede ydelse for hver fulde uge, forsinkelsen har varet, og erstatningen kan maksimalt andrage 10% af den aftalte betaling. RØDBO påtager sig i øvrigt ikke noget ansvar for forsinkelse eller følger deraf, ligesom der ikke tilkommer køberen andre misligeholdelsesbeføjelser i anledning af den af nærværende bestemmelse fastsatte hæveadgang.

7. Fordringshavermora

Undlader køberen, efter at leveringstiden er kommet, at afhente ydelsen eller give ordre til afsendelse, hvor RØDBO skal iværksætte en sådan, er RØDBO berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for køberens regning. Undlader køberen, efter at leveringstiden er kommet, og RØDBO har erklæret leverancen klar til afhentning, trods skriftlig opfordring med en frist af 2 uger, at afhente ydelsen, er RØDBO berettiget til at sælge denne for køberens regning til den højest opnåelige markedspris med beregning af normal avance. Dette gælder også dele, der er specialfremstillet efter købers anvisning.

8. Garanti

ved mangler RØDBO forpligter sig til at afhjælpe eventuelle mangler ved de af RØDBO i Danmark excl. Færøerne og Grønland leverede varer som skyldes fejl i materiale og/eller fremstilling, såfremt køberen rettidigt og behørigt har reklameret herover i overensstemmelse med de i pkt. 10 nedenfor fastsatte bestemmelser. Afhjælpningen sker i form af levering af nye dele til erstatning for dele, der bevisligt er mangelfulde som følge af materiale og/eller fabrikationsfejl. Efter RØDBOs bestemmelse kan afhjælpning af mangler dog også ske ved, at man lader disse udbedre ved reparation. RØDBO vil i tilfælde af uberettiget reklamation, være i sin ret til at opkræve betaling for sådanne reklamationsbesigtigelser. Køberen er forpligtet til at give RØDBO adgang til afhjælpning til aftalt tid. Medmindre andet følger af udtrykkelig skriftlig aftale, omfatter afhjælpningspligten alene mangler, som køberen har reklameret over under iagttagelse af de i pkt. 10 nedenfor fastsatte bestemmelser, og inden udløbet af en reklamationsfrist på 6 mdr. fra datoen for køberens levering af det mangelfulde produkt til den egentlige bruger og inden udløbet af en frist på 12 mdr. fra datoen for RØDBOs levering til køberen. Ved reklamation skal køberen oplyse fakturanummer og dato for levering til kunden samt oplyse type og garantinummer på det mangelfulde produkt.

9. Ansvarsfraskrivelse

Udover den ovenfor i pkt. 8 fastsatte pligt til afhjælpning af mangler påtager RØDBO sig ikke noget ansvar for den leverede ydelse, ligesom køberen ikke kan hæve købet eller kræve forholdsmæssigt afslag, omlevering eller tilbageholdelse af købesummen, helt eller delvis, som følge af mangler. RØDBO er alene ansvarlig for skade forvoldt af den af denne leverede ydelse, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl begået af RØDBO eller RØDBOs folk. RØDBO er dog aldrig ansvarlig for indirekte skader og tab, såsom driftstab og tabt avance. RØDBOs ansvar for skade forvoldt på andre genstande og personer kan dog ikke overstige en erstatning på kr. 500.000, incl. renter og omkostninger pr. skade. RØDBO er kun forpligtet til at yde erstatning for skader, der er forvoldt og konstateret inden udløbet af 6 mdr. fra ydelsens levering til køberen. Såfremt RØDBO måtte blive pålagt erstatningsansvar som følge af den brug, som køberen måtte gøre af den leverede ydelse, herunder ved videresalg, som går ud over RØDBOs ansvar i medfør af nærværende bestemmelse, er køberen forpligtet til at friholde RØDBO for dette ansvar, og køberen er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler kravet mod RØDBO.

10. Reklamations- og undersøgelsespligt

Det påhviler køberen at foretage en grundig undersøgelse af ydelsens kontraktmæssighed, senest ved leveringen. Køberen er forpligtet til omgående at reklamere over mangler, der måtte være konstateret ved en sådan undersøgelse, og køberen kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne være konstateret ved den foreskrevne undersøgelse. Det samme gælder, hvis køberen senere undlader rettidigt at reklamere over konstaterede mangler. Reklamationer i anledning af mangler og forsinkelse skal fremsættes skriftligt og skal ske straks ved konstatering af misligholdelsen. Ved reklamation over mangler skal reklamationen indeholde en redegørelse for manglernes beskaffenhed og de fejl, RØDBO eller RØDBOs folk har gjort sig skyldige i. Ved reklamation over mangler har RØBDO ret til at kontrollere skader på skadesstedet og til at foretage undersøgelser af mangelfulde dele, før RØDBO tager stilling til, om manglerne omfattes af den i pkt. 8 overfor fastsatte pligt til afhjælpning af mangler. Undlader køberen at opfylde de i nærværende bestemmelse fastsatte regler, afskæres han for enhver misligholdelsesbeføjelse, det være sig forsinkelse, mangler eller andet.

11. Force majeure

RØDBO er ansvarsfri for mangler eller forsinket opfyldelse af aftaler, der skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, ildsvåde, strejke, lock out, eksport og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for RØDBOs kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af RØDBOs ydelse. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end 6 uger, skal RØDBO såvel som køberen være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse.

12. Ejendomsforhold

Ejendomsretten til den leverede ydelse tilkommer RØDBO og overgår først til køberen, når den fulde købesum er erlagt.

13. Værneting og lovvalg

Enhver tvistighed mellem parterne afgøres efter dansk ret ved retten i Haderslev eller ved retten i Kolding. April 2015

Send en forespørgsel

Hvis du ønsker et uforpligtende tilbud på din opgave, så udfyld formularen.

 
 
 
 
 
Vælg dørtype

Elementinformation:
 
 
 
Vedhæft skitse, billede eller fil
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Nogle spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til vores ydelser, så er du meget velkommen til at skrive til os, og vi vil besvare din henvendelse så hurtigt vi kan.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Rødbo Dør- og Vinduesfabrik

Vinkelvej 2
​6100 Haderslev

CVR: 10144191

Kontakt os

☎ Tlf.: 74 52 06 55

✉ E-mail: net@rodbo.dk

Følg os

Facebookside